Trombektómia u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou s rozsiahlejšou léziou a predĺženým časovým oknom

TENSION je európska multicentrická, výskumníkmi iniciovaná, randomizovaná, kontrolovaná, prospektívna, otvorená, zaslepená štúdia, týkajúca sa trombektómie u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou s rozsiahlejšou léziou, vrátane pacientov s predĺženým časovým oknom, ktorí sú v súčasnosti vylúčení z dostupných účinných terapeutických postupov.  

Cievna mozgová príhoda je hlavnou príčinou úmrtia a invalidity v Európe s obrovským sociálnym a ekonomickým dopadom na pacientov, ich rodinu a spoločnosť. Záťaž mŕtvice je vo veľkej miere určená ťažkými cievnymi príhodami, ktoré sú výsledkom uzáveru veľkých tepien, ktoré zásobujú mozog. Približne 1,5 milióna ľudí utrpí cievnu mozgovú príhodu v EU každoročne s 10-20% ťažkých cievnych mozgových príhod, ktoré môžu byť kandidátmi na trombektómiu, ktorá sa ukázala ako vysoko účinná liečba pacientov len s malými ischemickými léziami. Avšak u väčších ischemických lézií je benefit trombektómie nejasný, keďže títo pacienti boli vylúčení z predchádzajúcich klinických štúdií endovaskulárnej liečby ischemickej cievnej mozgovej príhody.

Hlavným cieľom TENSION štúdie je posúdiť, či endovaskulárna liečba ischemickej cievnej mozgovej príhody pomocou trombektómie zlepšuje klinický výsledok, prežitie a kvalitu života u týchto pacientov. Ak budú výsledky štúdie pozitívne, testovaná liečba by sa mohla rýchlo implementovať v celej Európe, čím by sa podporila spravodlivosť v oblasti zdravia a viedla by k zlepšeniu funkčných výsledkov a odvráteniu úmrtia alebo ťažkého zdravotného postihnutia pacientov s ťažkou cievnou mozgovou príhodou v Európe ako aj merateľnému zníženiu nákladov na starostlivosť o pacientov s mŕtvicou.

Comenius University’s Jessenius

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.