Trombektomi hos pasienter med store hjerneinfarkter og lang sykeshistorie

TENSION er en europeisk multisenter, utprøver-initiert, randomisert-kontrollert, åpen studie med blindet endepunktsevaluering (PROBE design) av trombektomi hos pasienter med stort hjerneinfarkt og lang sykehistorie, og som ikke har tilbud om annen, effektiv behandling.

Hjerneslag er en viktig årsak til død og funksjonshemning i Europa, med store sosiale og økonomiske konsekvenser for pasienter, familier og samfunn. Mange pasienter har alvorlige hjerneslag som følge av okklusjon av en stor hjernearterie. Omtrent 1,5 millioner mennesker i EU får hjerneslag hvert år, og 10-20% av disse pasientene kan være kandidater for trombektomi. Trombektomi er en svært effektiv behandling hos pasienter med mindre hjerneinfarkter, men vi vet lite nytten av trombektomi hos pasienter med store hjerneinfarkter, ettersom disse pasientene ikke er blitt inkludert i tidligere kliniske studier.

Hovedhensikten med TENSION er å undersøke om trombektomi kan forbedre klinisk utkomme, overlevelse og livskvalitet hos disse pasientene. Dersom resultatene av studien er positive, kan behandlingen innføres raskt over hele Europa, og dette vil kunne føre til bedre funksjonsnivå og bedre overlevelse hos pasienter med alvorlig hjerneslag, samt lavere samfunnsmessige kostnader av hjerneslag.

Oslo University Hospital

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.